Naše obchodní podmínky

4MYCAMP platné k 1.4.2019  o pronájmu obytného přívěsu

(v textu dále jen přívěs)

Základní podmínky

 • obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu přívěsu a taktéž předávací protokol, které jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu přívěsu a jsou závazné, pokud není ve smlouvě o pronájmu dohodnuto jinak
 • nájemce plně odpovídá za jakékoliv škody způsobené chováním a jednáním sebe či jiných spolucestujících. Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad
 • k zapůjčení přívěsu požadujeme předložit platné doklady totožnosti (OP+ŘP)
 • minimální věk nájemce je 23 let, platnost ŘP 2 roky - praxe v řízení osobních vozidel
 • přívěs je určený především pro parkování v kempech a místech tomu určených

Pojištění / nehoda / pokuty

 • havarijní pojištění přívěsu je sjednáno se spoluúčastí 5% (min.5 000,-) pro celou Evropu. Při zavinění havárie bude použito 100% platební jistota (dále kauce) jako úhrada spoluúčasti pojistného.

Pojištění se nevztahuje:

 • na škody přepravovaných věcí nájemcem
 • na požití alkoholických, omamných a jiných návykových látek řidičem
 • při prokazatelném poškození přívěsu nájemcem
 • na případný požár způsobený v přívěsu jakýmkoliv vznícením
 • při vniknutí a poškození do nezamčeného přívěsu cizí osobou hradí škodu nájemce
 • nájemce je povinen přivolat Policii ČR ke každé nehodě, protože není vlastníkem přívěsu. Nepojízdný přívěs je povinen nájemce zabezpečit před dalším případným poškozením a odcizením.
 • v případě poškození přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus, vykradení atd.) nebo poškození jiné věci přívěsem, je nutné vždy přivolat Policii ČR a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu vč. nákresu situace z dopravní nehody dle platné legislativy, následně ihned kontaktovat pronajímatele tel. hovor, nebo SMS)
 • bude-li při nájemcem zaviněné havárii poškozeno vybavení karavanu, na nějž se nevztahuje havarijní pojištění (zejm. el. spotřebiče), bude po nájemci požadováno zajištění jejich opravy nebo zajištění plnohodnotné náhrady.
 • v případě, že pojišťovna odůvodněně odmítne způsobenou škodu uhradit, hradí škodu nájemce.
 • veškeré právní přestupky a vymáhané pokuty při provozu přívěsu budou postoupeny k úhradě nájemci dle platné smlouvy a data/času nájmu v nich uvedených. Dále budou vymáhány náklady za právní služby, překlady, tlumočení a věci související s porušením předpisů
 • Při krádeži, nehodě nebo poruše obytného přívěsu nemá nájemce nárok na výměnu ani jinou formu náhrady ze strany pronajímatele.
 • V případě nedodržení pokynů k užívání přívěsu a dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody či krádeže

V případě defektu či jiné tech.poruchy:

 • kontaktujte telefonicky pronajímatele (pouze s jeho souhlasem je možné realizovat veškeré opravy a nákupy náhradních dílů)
 • v případě menších poruch (lednice, vařič, ventilátor...) není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit.

Co není povoleno

 • provádět jakékoliv úpravy (polep, vrtání, šroubování atd.)
 • uvnitř přívěsu kouřit, používat otevřený oheň (prskavky, svíčky atd.)
 • vstupovat ve venkovní znečištěné venkovní obuvi dovnitř přívěsu
 • přeprava a pobyt domácích zvířat
 • převoz lyží, jízdních kol a předmětů, které by mohly poškodit interiér přívěsu
 • přívěs nesmí nájemce používat ke sportovním účelům, společenským akcím (typu technopárty apod.) nebo za účelem dalšího pronájmu nebo podnikání

Rezervace / Platební podmínky / Storno poplatky

 • Nájemce se zavazuje seznámit se se všemi podmínkami uzavíraného právního úkonu, konkrétně s obsahem obchodních podmínek a smlouvy, které jsou umístěny ke stažení na webu www.4mycamp.cz Odesláním rezervačního formuláře nájemcem pronajímateli potvrzuje nájemce skutečnost, že se seznámil s těmito smluvními dokumenty.
 • Předběžná rezervace obytného přívěsu na daný termín platí pouze 5 kalendářních dní. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha. Pokud nebude rezervační záloha v uvedené době uhrazena, přívěs bude dále nabízen jako volný.
 • Výše rezervační zálohy činí 30 % z ceny pronájmu, doplatek je nutno uhradit nejpozději v den půjčení, a to hotově.
 • Storno (zrušení rezervace ze strany nájemce)
 • 14-30 dní před termínem pronájmu přívěsu 50% ze zálohy.
 • <14 dní před termínem pronájmu přívěsu 100% ze zálohy.
 • Před začátkem pronájmu (nejpozději v den vyzvednutí přívěsu) je třeba složit do rukou pronajímatele vratnou kauci 7.000,- Kč jako garanci na případné škody nekryté havarijním pojištěním (viz ceník škod) po dobu trvání nájmu. Při vracení obytného přívěsu bez zjevných vad způsobených nájemcem se kauce vrací v plné výši.
 • Platba probíhá hotově při převzetí přívěsu - nájemné, kauce a případné dopravné při dovozu do místa bydliště klienta. Obdržená rezervační záloha bude odečtena z celkové ceny pronájmu.

Podmínky pronájmu přívěsu

· minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny.

 • při předčasném ukončení pronájmu ze strany nájemce se nájemné nevrací
 • pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu, a to bez udání důvodů.
 • při poškození obytného přívěsu v rozsahu bránícímu následnému pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a uhrazenou zálohu vrací budoucím nájemcům v plné výši.
 • přívěs smí vléci za autem pouze řidič, který je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu obytného přívěsu. V případě řízení jinou osobou, než která je uvedena ve smlouvě, veškerá rizika spojená s počínáním této osoby nese nájemce.
 • pronájem začíná v hodinu a den uvedeném ve smlouvě a končí k datu a hodině fyzického vrácení obytného přívěsu.
 • časy vyzvednutí a vrácení přívěsu jsou individuální a po vzájemné dohodě uvedené v potvrzené rezervace a smlouvě.
 • pronajímatel garantuje, že platba je pouze za dny v pronájmu, ve kterých uplynulo více jak 17 hodin
 • vyzvedávání a vracení obytného přívěsu se provádí na adrese pronajímatele uvedené ve smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak
 • CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH (NEPLÁTCE DPH)

Podmínky převzetí přívěsu

 • při převzetí obytného přívěsu bude vystaven předávací protokol podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí a přívěsu.
 • převzetí obytného přívěsu a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30-45 minut. Nájemce bude obeznámen s technickými parametry a ovládáním přívěsu.

Podmínky vrácení přívěsu

 • přívěs vrací nájemce, popřípadě jím písemně zplnomocněná osoba.
 • přívěs musí být vrácen v odpovídajícím stavu převzetí, tedy čistý a uklizený.
 • navrácení přívěsu později, než bylo smluvně ujednáno o více, jak 3 hodiny bez souhlasu pronajímatele bude účtován nájem za další 1 den - neplatí tak bod 8.podmínek pronájmu. Za každý další započatý den nevrácení přívěsu je sankční poplatek 1.500 Kč.
 • při vracení přívěsu bude podepsán předávací protokol oběma stranami a případně v něm budou doplněny škody a cena poškozených věcí. Ty budou odečteny z ceny kauce.
 • nesouhlasí-li nájemce s údaji uvedenými v předávacím protokolu, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v předávacím protokolu nebude brán později zřetel.
 • v případě, že nájemce odmítne podepsat předávací protokol nebo se vyjádřit k údaji uvedenými v tomto protokolu při vrácení přívěsu je toto považováno za souhlas se stavem věcí uvedených v tomto protokolu.

Podmínky přistavení / převzetí přívěsu

(vč.varianty předávky/převzetí v bydlišti pronajímatele)

 • Cena dopravy musí být uhrazena nájemcem před datem jejího uskutečnění, není možné její zpětné odečtení z uhrazené kauce.
 • Pokud vznikly během vaší cesty větší či menší škody opotřebením dílů nebo součástí, oznamte tuto skutečnost při vracení. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit pokud možno ještě před návratem (tel., sms, e-mail).
 • Nájemce je povinen vrátit po ukončení nájmu rovněž veškeré doklady vztahující se k obytnému přívěsu - TP, ZELENÁ KARTA, POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ A NÁVODY K POUŽITÍ.

Sankce /ceník poškození

 • ztráta malého TP 1 000 Kč
 • ztráta registrační značky 1 000 Kč
 • ztráta klíčů od přívěsu 1 500 Kč
 • znečištění interiéru, exteriéru (asfalt, barva, olej atd.) min. 5 000 Kč (indiv.)
 • propálení či trvalé znečištění sedadel, postelí min. 5 000 Kč. (indiv.)
 • Poškození / rozbití věcí (nádobí, nábytek, stan/sluneční střecha) bude stanovena cena dle předávacího protokolu.
 • oděrky na exteriéru a interiéru do 10 cm 2 500 Kč.
 • větší oděrky účtujeme dle náročnosti opravy - faktury servisu.
 • veškeré poškození a ztráty se započítají proti vratné kauci. V případě poškození většího rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit oproti dokladu o opravě.

Závěrečná ujednání

 • Podmínky pronájmu jsou platné v aktuálním znění v den podpisu smlouvy o pronájmu.
 • Podmínky jsou vyhotoveny ve dvou čistopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden čistopis.

Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce potvrzuje, že s obsahem souhlasí, plně mu porozuměl a nemá proti těmto obchodním podmínkám žádných námitek.

V ........................ dne ........................................ hod. ..................

.............................. ............................

(podpis nájemce) (podpis pronajímatele)