GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení podnikatele: Roman Vepřek (dále jen "Správce")

IČO: 07762836 

Sídlo provozovny: Dlouhomilov 128, 789 01 

E-mail: 4mycamp@gmail.com Tel.: +420 777 460 781

Vážení zákazníci,

abych mohl plnit závazky k Vám a vyhověl zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Tato informace se nevztahuje na osobní údaje právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek. Zpracovávám Vaše údaje, které jste mi poskytli: jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednanou službu a její cenu, číslo OP, ŘP, IČO, DIČ.

Bez Vašeho souhlasu mohu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Právními tituly tohoto zpracování jsou: plnění smlouvy, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (pro vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby, ochrana majetku správce), plnění právní povinností vyplývající ze zákona (poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích a dále při vedení účetnictví).

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje bez Vašeho písemného souhlasu nepoužívám pro marketinkové účely ani jiné oslovování zákazníků. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.

Správce prohlašuje, že: přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (nejsou-li ke zpracování výše uvedené právní tituly), právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V tomto případě se, prosím, obracejte písemně na adresu sídla provozovny správce. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s GDPR.

V Dlouhomilově, dne 5. 1. 2019.

více o GDPR naleznete ZDE nebo níže stáhněte informační memorandum ČOI

Odvolání souhlasu s osobními údaji